Fondy Evropské unie


 • Snížení energetické náročnosti v mateřských a základních školách


  Městská část Praha 4 obdržela dotace na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Fillova, MŠ Trojlístek, MŠ 4 Pastelky, ZŠ Na Chodovci a ZŠ Plamínkové". Více informací naleznete uvnitř článku.
 • Průzkum veřejného mínění obyvatel Prahy 4 - „Bezpečnostní strategie“


  V současné době byly v městské části Praha 4 zahájeny práce na projektu, jehož cílem je vytvoření „Bezpečnostní strategie“ a souboru návrhu opatření, jak hlavní bezpečnostní rizika řídit a předcházet jim. Průzkum bude probíhat v období května 2014 formou telefonického dotazování nebo prostřednictvím elektronického dotazníku.
 • Praha 4 úspěšně čerpá finance z evropských fondů


  „Ve všech školách chceme zahájit práce v průběhu letních prázdnin, abychom již tuto zimu ušetřili významnou částku za energie,“ uvedl radní Martin Píša, který má ve svých kompetencích informační technologie a využití evropských fondů.
 • Projekt Efektivní a bezpečná Praha 4 úspěšně běží


  Projekt s názvem „Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti na Praze 4“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vstoupil do druhé třetiny. Více informací o projektu naleznete uvnitř článku.
 • Praha 4 úspěšné využívá evropské fondy


  „Těší nás, že díky dobře nastavené koncepci využívání zdrojů z evropských fondů počet realizovaných projektů v Praze 4 stále roste,“ uvedl starosta Pavel Caldr.
 • Evropské fondy – Jak s nimi pracujeme?


  Městská část Praha 4 již několik let připravuje a realizuje projekty, které jsou podporovány z různých dotačních titulů. Většina výzev je realizována prostřednictvím jednotlivých ministerstvech, ale jsou i zajímavé výzvy-projekty, které se podávají přímo do Bruselu. Úspěšnými projekty v minulých letech byly realizace zateplení škol (8 objektů) z programů Ministerstva životního prostředí.
 • Praha 4 bojuje o projekty EU


  Městská část Praha 4 se rozhodla v rámci 89 výzvy programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) bojovat hned o tři projekty.
 • Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance městské části Praha 4


  Hlavním cílem projektu je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro zaměstnankyně a zaměstnance na rodičovské dovolené a usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce.


Fondy Evropské unie

Blíže nespecifikovaný obrázekEvropská unie (EU) prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu.

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:

 • Strukturální fond
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
  • Evropský sociální fond (ESF)
 • Fond soudržnosti (FS)

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Tuto sumu lze přirovnat přibližně ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. (Zdroj a více informací: www.strukturalni-fondy.cz)

Dotační prostředky jsou poskytovány prostřednictvím operačních programů. V aktuálním programovém období bylo pro Českou republiku vytvořeno 26 operačních programů. Pro oblast Prahy a městskou část Praha 4 jsou určeny dva speciální: Operační program Praha Konkurenceschopnost a Operační program Praha Adaptabilita. Dále se otevírají omezené možnosti u tzv. vícecílových operačních programů, mezi které patří např. Operační program Životní prostředí.

Městská část Praha 4 v současnosti realizuje tyto projekty:Struktura financování výše uvedených projektů:

1. výzva OPŽP

Škola

Celkové náklady akce s DPH

Celková dotace

Náklady MČ Praha 4
(neuzn. nákl. + spolufinancování)

ZŠ Horáčkova - zahájení projektu
ZŠ Horáčkova - ukončení projektu

52 693 437,82

25 453 022,23

27 240 415,59

ZŠ Jeremenkova - zahájení projektu

39 312 400,00

15 490 113,00

23 822 287,00

Celkem

92 005 837,82

40 943 135,23

51 062 702,59


3. výzva OPŽP

Škola

Celkové náklady akce s DPH

Celková dotace

Náklady MČ Praha 4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

ZŠ Poláčkova

20 926 844,00

15 691 166,00

5 235 678,00

MŠ Matěchova

4 095 861,00

1 348 182,00

2 747 679,00

MŠ Sedlčanská

7 318 944,00

1 534 948,20

5 783 995,80

MŠ Jihozápadní

5 907 548,40

3 948 063,30

1 959 485,10

MŠ Mezivrší

9 402 707,00

4 250 536,20

5 152 170,80

ZŠ Jílovská

14 400 042,00

11 271 606,30

3 128 435,70

Celkem

62 051 946,40

38 044 502,00

24 007 444,40

85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4.

V minulosti byl realizován projekt:

V jednotlivých výzvách pro předkládání projektů byly předloženy také projekty:

 • Zkvalitnění  a modernizace výuky TV a environmentální výchovy v PJZŠ Horáčkova (Finanční mechanismy EHP/Norsko)
 • Školy a školky 21. století – Modernizace vzdělávacích podmínek v městské části Praha 4 (Finanční mechanismy EHP/Norsko)
 • Bezpapírový úřad Praha 4 (OPPK)
 • Revitalizace a ochrana území Prahy 4 (OPPK)
 • Bezpapírový úřad Praha 4  - II. (OPPK)
 • Revitalizace vnitrobloku na území Prahy 4 (OPPK)

Další projekty jsou připravovány, tak aby i naše městská část přispěla ke zdárnému čerpání prostředků, které se nabízejí v tomto, pro Českou republiku výjimečném, programovém období. Některých projektů se MČ Praha 4 zúčastňuje jako partner, příkladem může být „e-Government v Praze“.