Místní agenda 21 a ekologická výchova

Ve své působnosti řeší především tyto úkoly:

  • vyhledává oblasti realizace akcí v rámci Místní agendy 21 (MA21), navrhuje ve spolupráci s odpovědným členem rady a s ostatními odbory plán akcí, který předkládá ke schválení radě MČ, koordinuje a spolupracuje při realizaci schválených akcí,
  • ve spolupráci s ostatními pracovníky OKAS zajišťuje komunikaci mezi osobami a organizacemi zapojenými do MA21, neziskového sektoru, soukromého sektoru a veřejného sektoru s představiteli městské části a úřadu městské části, zajišťuje koordinaci prezentace konkrétních výstupů z jednotlivých setkání (veřejných fór, kulatých stolů atd.),
  • prostřednictvím MA21 působí spolu s komisí MA21 v oblasti podpory zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života, apod.; koordinuje vzdělávání a osvětu o konceptech EU v těchto oblastech ve vztahu k zaměstnancům MČ, zastupitelům MČ a veřejnosti,
  • v rámci MA21 úzce spolupracuje s odbory úřadu; pro řešení odborných úkolů zajišťuje spolupráci s odbornými partnery na místní, celostátní i mezinárodní úrovni,
  • spolupracuje s OŠ při přípravě a realizaci ekologické výchovy na území MČ, zejména se zaměřením na MŠ a ZŠ, zřizované MČ.Samostatnou stránku Místní agendy 21 najdete na webu Prahy 4 v oblasti MĚSTSKÁ ČÁST, přímo pak na odkazu ZDE .
Aktualizováno: 21.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout