Oblast účetnictví

  • zabezpečuje veškeré účetní a fakturační práce, které vyplývají z hlavní a ekonomické činnosti úřadu
  • obstarává za úřad platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na těchto dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů užívaných v rámci platebního zúčtovacího styku
  • prověřuje sestavy nahrazující předběžné státní účetní výkazy za vlastní úřad, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků, vypracovává souhrnné účetní výkazy organizací a za celou MČ v působnosti úřadu prověřuje a zabezpečuje účetní správnost vykazování prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví a účetním výkaznictví
  • zabezpečuje automatizované zpracování účetnictví a závěrečného účtu a účetních výkazů, zabezpečuje efektivní využití mechanizačních prostředků při účetních pracích, navrhuje opatření k dalšímu rozvoji automatizace účetních prací s využitím výpočetní techniky
  • zabezpečuje účetní sledování majetku MČ (přírůstky, úbytky na základě platných smluv) a předává podklady o stavu majetku odborům k dalšímu zpracování v období inventarizace
  • vede podrozvahovou evidenci pohledávek vymáhaných dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění, odepsaných z operativní evidence
  • řídí se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,  zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a postupy účtování ROPO, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu
  • připravuje veškeré podklady pro přiznání daně z příjmů, v případě potřeby spolupracuje se všemi odbory jejichž hospodaření má vliv na daňovou povinnost
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Blínová Jiřina Účetní 261 192 356 6.23 jirina.blinova@praha4.cz
Dittrichová Marie Účetní 261 192 342 6.22 marie.dittrichova@praha4.cz
Hofmannová Jolana Ing. Účetní 261 192 293 6.24 jolana.hofmannova@praha4.cz
Chromíková Markéta Účetní 261 192 363 6.23 marketa.chromikova@praha4.cz
Jarešová Vladimíra Účetní 261 192 357 6.23 vladimira.jaresova@praha4.cz
Komancová Hana Účetní 261 192 434 7.20 hana.komancova@praha4.cz
Pastierovičová Marie Účetní 261 192 343 6.24 marie.pastierovicova@praha4.cz
Pavelková Miroslava Účetní 261 192 362 6.19 miroslava.pavelkova@praha4.cz