Oddělení sociální prevence

Oddělení sociální prevence (OSP) Úřadu městské části Praha 4 se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměřuje na preventivní a poradenskou činnost, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, přistupuje k výchovným opatřením a opatřením na ochranu dětí (podávání podnětů a návrhů k soudu), pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci dítěte a vypracovává individuální plány ochrany dítěte. Sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, řeší výchovné problémy a trestnou činnost nezletilých a mladistvých, dále vykonává funkci kolizního opatrovníka.

AGENDA


Náhradní rodinná péče/osvojení

 • vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení
 • podávání návrhů k soudu na osvojení a pěstounskou péči 
 • přijímání a zpracování žádostí žadatelům o NRP 
 • vyhledávání dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy 
 • vydávání rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů nebo budoucích osvojitelů 
 • výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí 
 • pravidelné sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů 
 • uzavírání dohod s pěstouny a sledování jejich naplňování 
 • zajišťování závazků plynoucích z dohod o pěstounské péči 
 • poradenství v oblasti NRP a pěstounské péče 
 • postupování žadatelských spisů na Magistrát Hlavního města Prahy 

Kuratela pro děti a mládež

 • řešení problematiky nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, dále mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku 
 • v rámci soudních řízení v trestních věcech mladistvých a nezletilých je v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky 
 • řeší problematiku dětí a mladistvých s výchovnými problémy, spolupracuje s rodinou, dále se školami, s probační a mediační službou, policií, odborníky z oboru zdravotnictví, atp. 
 • podává návrhy a podněty k soudu na uložení výchovných opatření nebo ústavní výchovy 
 • spolupracuje se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s diagnostickými ústavy a věznicemi 
 • spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby 

Poskytování poradenství předluženým klientům. Opatrovník v trestních řízeních dle zákona o obětech trestné činnosti.


JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kovařík Libor Mgr. Vedoucí oddělení sociální prevence 261 192 203 2.29 libor.kovarik@praha4.cz
Hemrová Lucie Mgr. Referent 261 192 277 2.33 lucie.hemrova@praha4.cz
Kolomazníková Ivana Mgr. Referent 261 192 175 2.30 ivana.kolomaznikova@praha4.cz
Kratochvílová Helena Mgr. DiS. Referent 261 192 425 2.21 helena.kratochvilova@praha4.cz
Kvardová Jindřiška Mgr. Referent 261 192 146 2.30 jindriska.kvardova@praha4.cz
Reizenthalerová Světlana Referent 261 192 334 2.32 svetlana.reizenthalerova@praha4.cz
Švecová Martina Mgr. Referent 261 192 295 2.32 martina.svecova@praha4.cz
Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout