Oddělení vodohospodářské a územního rozhodování

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

 • vydává závazná stanoviska dle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
 • provádí územní řízení a jiná řízení a opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí stavebního zákona
 • o záměrech, ke kterým vydal společné povolení nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • provádí řízení a opatření a jiné úkony podle části čtvrté stavebního zákona
 • provádí řízení o výjimkách dle § 169 stavebního zákona v rámci kompetencí stavebního úřadu
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • vykonává činnosti vodoprávního úřadu v rozsahu působnosti svěřené Statutem
 • vykonává vodoprávní dozor v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo
 • projednává přestupky: 
  • podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění
  • podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • vede vodoprávní evidenci podle vyhlášky č. 414/2013 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu v případě staveb vodních děl v rozsahu působnosti svěřené Statutem
 • vydává předběžné informace podle § 2c odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, podle § 96 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a v rámci své příslušnosti stavebního úřadu vydává územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Rusňáková Hana Ing. Vedoucí oddělení vodohospodářského a územního rozhodování 261 192 524 5.27
Cichá Ivana Ing. Referent - vodohospodář 261 192 423 5.16
Faturíková Lenka Ing. arch. Referent - územní rozhodování 261 192 506 5.25
Nitkulincová Věra Ing. Referent - územní rozhodování 261 192 503 5.25
Šotolová Martina Ing. Referent - vodohospodář 261 192 141 5.16
Štenclová Anna Ing. Referent - územní rozhodování 261 192 262 5.16
Vašíček Barbara Ing. arch. Referent - územní rozhodování 261 192 504 5.25