Podpora a pomoc rodinám a předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí

Občanské sdružení Smíšek

Cíl a poslání: Systematická podpora a pomoc rodinám a předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí. Vzájemným propojením poskytovaných služeb pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb a v plnohodnotném zapojení do společnosti.

Kontakt:  

Pešlova 359/18, 190 00, Praha 9 – Vysočany
e-mail: info@os-smisek.cz
web: www.os-smisek.cz

ředitelka organizace: Vladislava Táčnerová
tel: 608 036 519
e-mail: tacnerova@os-smisek.cz

Poskytované služby:

1. Integrační školičky Smíšek

Pro koho: pro děti (3 – 6 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí (azyly, ubytovny, rodiče, jenž nezvládají své kompetence) a děti s lehkým hendikepem, které z různých důvodů nenavštěvují žádné předškolní zařízení.

Cíl: Vytvořit dostatek podnětů a kontaktů s vnějším prostředím, všestranně rozvíjet schopnosti dětí, tak aby měli stejné šance při vstupu do první třídy jako jejich vrstevníci.

Činnost:

  • individuální přístup dle konkrétních potřeb a možností dítěte – ve školce je 10 až 15 dětí, kterým se věnují odborné vychovatelky a speciální pedagog (vytváří individuální plán);
  • denní činnosti dle vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání MŠ.

Další aktivity: canisterapie, návštěvy divadel, výstav, výlety, školičky v přírodě, keramika.

Kontakt:

Integrační školička Vysočany

Na Harfě 4/694, 190 00  Praha 9
e-mail: harfa@os-smisek.cz
tel: 733 671 802

Integrační školička Vinohrady
Bělehradská 25, 120 00  Praha 2
e-mail: vinohrady@os-smisek.cz
tel: 734 436 762

Integrační školička Karlín,
Pernerova 50, 180 00, Praha 8
e-mail: karlin@os-smisek.cz,
tel: 733 671 817

Integrační školička Jarov
U Kněžské louky 55, 130 00, Praha 3,
e-mail: jarov@os-smisek.cz

2. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Pro koho: ambulantní a terénní služba nabízí zdarma pomoc a podporu rodinám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením z Prahy a Středočeského kraje.


3. Ambulantní forma sociálně aktivizační služby:

(probíhá v prostorách Integrační školičky Vinohrady, Bělehradská 25)

  1. Pomoc a odborné poradenství sociálního pracovníka (rady, poskytnutí potřebných informací, podpora klienta při hledání řešení obtížné životní situace) například v oblasti sociálních dávek, bydlení, zaměstnání apod. Kdy: každé úterý 8 – 12h  a čtvrtek 13 – 17h
  2. Cílená a individuální práce speciálního pedagoga s dítětem a rodinou.
  3. Individuální práce psychologa s dětmi i rodinou.
  4. Besedy a přednášky s odborníky.

4. Terénní forma sociálně aktivizační služby:

  • asistence a pomoc sociální pracovnice při vyřizování různých záležitostí, pomoc při komunikaci s úřady – místo a čas poskytování této služby lze dohodnout individuálně dle potřeb klienta.

Kontakt:

sociální pracovnice:  Bc.Jana Lutrová, DiS.
e-mail: sas@os-smisek.cz, tel: 733 671 803

speciální pedagog: Mgr. Vladimír Masopust
e-mail: spec.pedagog@os-smisek.cz,tel: 733 671 80

speciální pedagog: Mgr. Barbora Plachá
tel.: 733 671 834

Smíškoviny

  • volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi;
  • nabídka smysluplného trávení volného času pro rodiny s dětmi (tvořivé dílničky, výlety).

Klub Smíšek - klub rodičů
V rámci klubu mají klienti možnost využít počítače s internetovým připojením, odbornou knihovnu, služby odborníků s jejichž pomocí se mohou navrátit na trh práce.