• Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 zřizuje 23 mateřských škol
 • Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 zřizuje 21 základních škol.
 • Informace o střední škole - Škola Kavčí hory


  Městská část Praha 4 zřizuje jednu střední školu, která je součástí Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, K Sídlišti 840.
 • Zdravotnické zařízení městské části Praha 4


  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 je příspěvkovou organizací městské části Praha 4. ZZ MČ Praha 4 v současné době provozuje dvě budovy s celkem sedmi dětskými skupinami (dříve jesle). Pečují zde o děti od jednoho roku do odchodu do mateřské školy; poskytující celoměsíční jesle, popř. krátkodobou hlídací službu nebo domácí hlídání zajišťované chůvami.
 • Ústav sociálních služeb v Praze 4


  Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je příspěvkovou organizací městské části Praha 4. Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (včetně provozu klubů seniorů), služeb denního stacionáře a domova pro seniory.
 • 4-Majetková, a. s.


  Zakladatelská listina a stanovy akciové společnosti 4-Majetková, a. s. byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 4 dne 11. září 2008 jako příloha usnesení č. 12Z-43/2008, dne 20. října 2008 byla akciová společnost 4-Majetková, a. s. zapsána do obchodního rejstříku.
 • 4-Energetická, a. s.


  Společnost 4-Energetická, a. s. byla založena 20. března 2009 za účelem uspokojování potřeb občanů městské části Praha 4 především ve zprostředkování dodávek tepelné energie a teplé vody. K tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení §90 zákona č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, udělen souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.